สรุปจำนวน

จำนวนสถานประกอบการสุขภาพทั้งหมด   96 สปาเพื่อสุขภาพ 14 แห่ง
จำนวนที่รอ   38 นวดเพื่อสุขภาพ 82 แห่ง
จำนวนที่ออกตรวจและอนุญาตแล้ว   56 นวดเพื่อเสริมความงาม 0 แห่ง
จำนวนที่แจ้งเลิกแล้ว   0 อื่นๆตามประกาศกระทรวง 0 แห่ง
    รวมทั้งสิ้น 96 แห่ง