สรุปจำนวน

จำนวนสถานประกอบการสุขภาพทั้งหมด   277 สปาเพื่อสุขภาพ 14 แห่ง
จำนวนที่รอ   214 นวดเพื่อสุขภาพ 82 แห่ง
จำนวนที่ออกตรวจและอนุญาตแล้ว   61 นวดเพื่อเสริมความงาม 0 แห่ง
จำนวนที่แจ้งเลิกแล้ว   0 สถานประกอบการ จำหน่ายสมุนไพรควบคุม(กัญชา) 181 แห่ง
    รวมทั้งสิ้น 277 แห่ง