สรุปจำนวน

ร้านขายยยาทั้งหมด   0 ขย.1 0 แห่ง
จำนวนที่รอ   0 ขย.2 0 แห่ง
จำนวนที่ออกตรวจและอนุญาตแล้ว   0 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 แห่ง
จำนวนที่แจ้งเลิกแล้ว   0
    รวมทั้งสิ้น 0 แห่ง
1.รออนุมัติ (พื้นหลังสีแดง) 2.ดำเนินการ/ผ่านแล้ว (พื้นหลังสีเขียว)