[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
สำหรับประชาชน
ภาพกิจกรรม
S__12951574.jpg
 
S__12951573.jpg
 
เชื่อมโยง
สถานประกอบการสุขภาพร้านเด็ด 7ดาว
คลินิค&ร้านขายยา

  

  หมวดหมู่ : ทั่วไป
เรื่อง : เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา่ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
โดย : ADMIN
เข้าชม : 894
ศุกร์์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

4 ห้าม

1.ห้ามรับผลประโยชน์ต่างตอบแทน ห้ามไม่ให้หน่วยงานหน่วยงานที่ทำการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย ป.ช.ช. มาตรา 128

2.ห้ามรับสินบนผู้สั่งใช้ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ห้ามรับสินบน ซึ่งสินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อตอบแทนผู้ที่ช่วยให้สำเร็จตามประสงค์ หรือทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อจูงใจให้ผู้รับประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมายและผู้ให้ได้ประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว การจ่ายยา ทำยอดจำหน่ายให้แก่บริษัทยาเพื่อแลกประโยชน์ การท่องเที่ยว การศึกษาดูงาน การอบรม สัมมนา ฯลฯ บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผ่าฝืนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 ผ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย ป.ช.ช. มาตรา 176 เจ้าหน้าที่รัฐ ผ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 149

3.ห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อน ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผลประโยชน์ทับซ้อนในรูแบบต่างๆ จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการขายในกระทรวงการจัดซื้อ จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย ป.ช.ช. มาตรา 128

4.ห้ามรับผลประโยชน์ ผู้สั่งใช้ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือการอื่นใดซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ได้รับประยชน์ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย เว้นแต่เป็นการรับโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคุณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดที่รับต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 128 และมาตรา 169

3 ถูกต้อง

1. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้สั่งใช้ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2500 พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

2.ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ผู้สั่งใช้ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยา และผู้แทนบริษัทยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ต้องถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 256 1 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ. 2559 ตลอดจนกณฑ์จริยธรรมของบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีใข่ยา หรือสมาคมธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยากำหนดขึ้น

3.ต้องร่วมกันเฝ้าระวัง ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันฝ้าระวังตรวจสอบไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายและเกณฑ์จริยธรรม และต้องรายงานสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ

สามารถร้องเรียนไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่ เว็บไชต์ http://www.stopcorruption.moph.go.th/ext_appel.htm ตู้ ปณ.9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 11000

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

ทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา่ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 5/ส.ค./2565
      เผยโรคฝีดาษลิงติดจากสัตว์สู่คนได้ พร้อมแนะวิธีการป้องกัน 2/ส.ค./2565
      อย. เตือนผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชากัญชงเกินจริง มีโทษถึงจำคุก 6/ก.ค./2565
      กินฟื้นร่าง หลังหายป่วยโควิด LONG COVID 17/พ.ค./2565
      ประกาศ Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย 26/ก.พ./2563