ชื่อ - นามสกุล :นางสาววรวรรณ พิมพา
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :ผู้สูงอายุ/พอ.สว/สุขภาพจิต
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้สูงอายุ/พอ.สว/สุขภาพจิต