ชื่อ - นามสกุล :นางดวงนภา แสงมาลา
ตำแหน่ง :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน้าที่หลัก :NCD/พัฒนาคุณภาพบริการ
ที่อยู่ :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง
Telephone :038221925
Email :ssoblm2012@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ/พัฒนาคุณภาพบริการ